Warsztaty dla dzieci

Nasze warsztaty...

To nie tylko pomys na zajcia pozaszkolne. Warsztaty s integraln czci zaoe wychowawczych i edukacyjnych Pracowni. Wszystkie warsztaty i zajcia prowadzone s wedug autorskich programów. Starannie dobieramy metody i formy pracy, by uczyy, wychowywa i uwraliwiay dzieci. Dajemy dzieciom narzdzia poznawania wiata: wyobrani, sztuk, kreatywne mylenie, wiar we wasne moliwoci.

Nie ksztacimy artystów, kucharzy, piekarzy, tancerzy ani specjalistów rónych dziedzin naukowych, ale otwieramy róne cieki poszukiwania i rozwijania zwykych umiejtnoci czy te wielkich pasji.

Jestemy zawsze blisko dziecicego wiata, uwanie.