Prezenty dla bliskich

Bywa, e nawet prosta rzecz, ale wykonana wasnorcznie, cieszy bardziej ni drogi prezent ze sklepu.

Warsztat stanowi ciekaw baz nowych pomysów do pracy twórczej z dziemi.  Na warsztacie uczestnicy tworz kilka efektywnych, cho nie wymagajcych wielu umiejtnoci, prezentów okolicznociowych. Prezentowane pomysy mog by zarówno wykonywane samodzielnie w domu, jak podczas zaj z dziemi lub ich rodzicami.

Cele warsztatu:

 • Nauka rónorodnych technik zdobniczych oraz rkodzielniczych
 • Ukazanie nietypowych sposobów wykorzystania atwo dostpnych materiaów
 • Tworzenie form uytkowych oraz zdobienie uytkowe
 • Podkrelanie wartoci wasnorcznie wykonanych przedmiotów oraz ich unikalnoci

Bloki tematyczne:

 • Zapoznanie z materiaami oraz moliwociami ich wykorzystania
 • Nauka technik zdobniczych oraz rkodzielniczych
 • Propozycje prac, instrukcje, wskazówki

Korzyci z warsztatu:

 • Propozycje okolicznociowych upominków do wykonania wasnorcznie, przez dzieci dla rodziców podczas zaj szkolnych i przedszkolnych lub przez rodziców dla dzieci
 • Satysfakcja z wasnych dziaa twórczych
 • Kilka gotowych upominków, które uczestnicy zabieraj ze sob do domu
 • Rozbudzenie kreatywnoci, rozszerzenie warsztatu pracy

KADY UCZESTNIK PROSZONY JEST O PRZYNIESIENIE:
dwóch drewnianych desek do krojenia
notesu w grubej okadce (najlepiej gadki, z gadk tekturow okadk à Tiger lub Empik)
1 wytoczki po jajkach

Prowadzcy: Natalia Górska