Od keczka do czowieczka

Dla poszukujcych inspiracji.

Warsztat OD KUECZKA DO CZOWIECZKA jest praktycznym przewodnikiem zawierajcym pomysy na zajcia z dziemi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wszystkie pomysy prezentowane na warsztacie ujte s w gotowe scenariusze zaj. Cao w oprawie praktycznych wskazówek ze skarbnicy dowiadcze prowadzcej.  

Cele warsztatu: 

  • Przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczcych moliwoci wspierania rozwoju dziecka przez dziaania plastyczne, muzyczne ruchowe
  • Omówienie znaczenia zabaw plastycznych, muzycznych, ruchowych w rozwoju dziecka
  • Wzbogacenie warsztatu pracy o praktyczne umiejtnoci

Bloki tematyczne:

  • Formy pracy twórczej z grup
  • Organizacja pracy twórczej w grupie
  • Budwoanie scenariuszy zaj
  • róda inspiracji muzycznych, ruchowych i plastycznych

Korzyci:

  • Rozszerzenie warsztatu pracy


Prowadzcy: Marzena Jaworska