Instruktorzy

Pani Kredka - Agnieszka Górska 
pedagog-terapeuta, trener warsztatów plastycznych i edukacji emocjonalnej. Wraliwa obserwatorka wiata, ludzi i zdarze.

pani kredka

W czasie drogi edukacyjnej i zawodowej… Ukoczyam studia pedagogiczne (pedagogika opiekuczo - wychowawcza) i studia podyplomowe z zakresu terapii i wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi na UW oraz Studium dla Pracowników Sub Spoecznych. Swoj pasj rozwijam uczestniczc w licznych warsztatach samorozwojowych oraz warsztatach rkodziea. Prowadz warsztaty plastyczne w Pracowni, w szkoach, w przedszkolach, a take warsztaty dla nauczycieli i wychowawców, oraz warsztaty twórcze dla kobiet. Wspópracuj z Centrum Kreatywnoci Dziecicej „Aureliuszowo” (projekty plastyczne), Ma Filmówk (przygody z tworzeniem scenografii i charakteryzacj do przedstawie), Instytutem Doskonalenia Kadr Pedagogicznych EDUKACJA (kusy i studia pedagogiczne, kursy dla wychowawców kolonijnych) i oddziaami PSAiP KLANZA (warsztaty dla nauczycieli). Jestem autork ksiek kucharskich dla dzieci z serii "Dzieci gotuj.

Prywatnie… Mam dwie dorose ju córki. Wiem czym jest rado ycia. Chwytam zachannie wszystkie chwile i kolekcjonuj. Ucz si na bdach, ucz si z ksiek, ucz si od innych, podgldam mistrzów, pytam, poszukuj. Ucz si te od dzieci, zarówno od tych, z którymi pracuj, jak i od wasnych. Sucham dzieci ze skupieniem i uwag, zatrzymuj si. Potrafi by z dziemi, uczestniczy w ich radoci i sama by jak dziecko.

piewam, tacz. Duo czytam. Sucham jazzu. Nie jem misa. Kolekcjonuj wspomnienia, pisz maile i pamitniki.

W pracy twórczej z dziemi wykorzystuj dowiadczenie matki i wychowawcy oraz wiedz i umiejtnoci zdobyte przez ponad dwadziecia lat pracy z dziemi. Dbam o to, by tworzy przyjazn przestrze, w której bd dziay si dobre i wane rzeczy.

W KREDCE: Prowadz PRACOWNI EKSPERYMENTALNE, MIGOTNIK oraz WARSZTATY TWÓRCZE dla nauczycieli i kobiet. Czuwam nad tym, co dzieje si w pracowni, wspótworz programy zaj, scenariusze urodzin i happeningów.


Anna Gajda 
pedagog-terapeuta

zdjecie AniG

Ukoczyam picioletnie studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego - kierunek pedagogika opiekuczo wychowawcza, podyplomowe Studium Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi oraz Studium Podyplomowego Edukacji Pocztkowej i Reedukacji. 

Praca z dziemi daje mi rado i mobilizuje mnie do pracy nad sob, do doskonalenia swoich umiejtnoci, do cigego poszukiwania. Uwielbiam poddawa si spontanicznej radoci dzieci, ich ufnoci i beztrosce, obserwowa jak tworz i jak rozwijaj skrzyda fantazji budujc wiar w niemoliwe.

Obecnie pracuj przedszkolu integracyjnym, prowadz indywidualn terapi pedagogiczn dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jestem nauczycielem wspomagajcym.

Interesuje mnie wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk spoecznych. W chwilach wolnych od dziecicych spraw zgbiam tajniki gastronomicznej obsugi goci, aranuj przyjcia i imprezy okolicznociowe. Czasem nawet mona mnie spotka w stroju kelnerki. Lubi czyta, poznawa nowych ludzi i gotowa. W weekendy, z dala od miasta, chucham i dmucham na sad owocowy i pielgnuj kwiaty w niewielkim ogródku.

Jestem pracowita, zdyscyplinowana, tolerancyjna i cierpliwa. Jestem otwarta na potrzeby i problemy innych, atwo nawizuj kontakty.

W  KREDCE prowadz urodziny, szalej twórczo w roli wychowawcy na plenerach artystycznych i od czasu do czasu wkraczam na zajcia plastyczne. 

Ale przede wszystkim, od lat przyjani si z Kredk :)


Natalia Górska
studentka psychologii, animatorka zaj, instruktor warsztatów plastycznych, wnikliwa obserwatorka dziecicego wiata

Jestem fank i jednym z pierwszych instruktorów Pracowni Kredka. Byam w niej od samego pocztku jej istnienia – najpierw z mam za rk, póniej jako pomocnik, wreszcie jako animator i instruktor zaj. Moje dowiadczenie to kilka lat kredkowych aktywnoci, wolontariat na wioskach Bullerbyn i w Domu Dziecka w Józefowie oraz wieloletnia praca z zastpem harcerskim. Z kadym rokiem wzbogacam je o nowe metody i techniki pracy twórczej. Czerpi z dowiadczenia osób, które spotykam w pracy i poza ni, licznych warsztatów i szkole rkodzielniczych oraz studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

W pracy zaraam dzieci pasj, ucz je tego, co sama uwielbiam robi: tworzy, wytwarza i przetwarza. Staram si otwiera dziecice gowy, uczy je, jak kreatywnie patrze na rzeczywisto, jak zamienia zwyke przedmioty w arcydziea, jak zmienia siebie.
Mam gitar, gow pen piosenek i plsów, dusz trapera, a w sercu wielk mio do gór. Moim ulubionym elementem pracy z dziemi s letnie Plenery, na których cofam si w czasie i razem z dziemi biegam boso po trawie, tarzam si w bocie i wygupiam.

Uwielbiam literatur dziecic. Zbieram i zapisuj historie wymylane przez dzieci i mae mdroci wypowiadane przez nie przypadkiem.

W Kredce prowadz warsztaty plastyczne i Barawo JA. Mona mnie równie spotka na urodzinach, wydarzeniach i Plenerach.


Agnieszka Zawadzka
psycholog, animatorka zaj i instruktor warsztatów dla nauczycieli

Jestem w trakcie studiów doktoranckich. Zajmuj si uczniami trudnymi w szkole integracyjnej. Prowadz zajcia plastyczne i konstruktorskie. 

Moim konikiem s
 warsztaty lepienia z modeliny.

Praca z dziemi jest moj pasj. D do tego, by poprzez prac twórcz z dziemi dawa im si i poczucie, sprawczoci. Ucz je, e ksztat zdarze zaley od nich. Interesuj si biologicznymi mechanizmami zachowania i etologi.

Szyj, lepi, maluj, poszukuj inspiracji wszdzie i we wszystkim. Pisz bajki dla dzieci, uwielbiam maliny i zegarki na acuszkach.

W KREDCE prowadz warsztaty plastyczne oraz warsztaty dla nauczycieli. Tworz biuteri z dziewczynkami, animuj urodziny, heppeningi i due imprezy dla firm.


Dominika BorowieckaDominika Borowiecka
Studentka pedagogiki specjalnej, animatorka zaj, doskonay, uwany towarzysz dziecicych przygód

Od zawsze miaam duo wspólnego z dziemi. Ju w domu wyrabiaam peny etat opiekunki zajmujc si dwiema modszymi siostrami. Zawsze byo przy nich duo roboty, ale nie pamitam eby kiedykolwiek mnie to nuyo.
Uksztatowaa mnie rodzina i harcerstwo. W rodowisku harcerskim dziaaam ponad 7 lat, poczwszy od bycia umiechnitym uczestnikiem obozów zuchowych koczc na organizowaniu obozów jako kadra. Dziki harcerstwu nabraam wiele wprawy w pracy z dzieciakami i przy organizacji zaj. To przychodzio samo z siebie, nie mylaam wtedy o zdobywaniu dowiadczenia - to bya  frajda w ramach wolnego czasu.
Jestem ciepa, cierpliwa, agodna i  bardzo dobrze dogaduj si z maymi i wikszymi. Jestem wesoa, otwarta i kreatywna. Lubi aktywnie spdza czas wraz z moimi przyjaciómi i modszym rodzestwem. Uwielbiam piewa i sucha dobrej muzyki. Zawsze robi to do czego si zobowi. Mona na mnie polega w 100%.
Ukoczyam kurs wychowawców wypoczynku, kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych oraz kurs pierwszej pomocy jako ratownik  ZHP.

W KREDCE prowadz warsztaty dla szkó i przedszkoli, animuj urodziny i due imprezy dla dzieci, wyjedam na planery jako wychowawca.

Katarzyna KowalczykKatarzyna Kowalczyk
Instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta, animatorka zaj dla dzieci, bystry obserwator ludzi i zdarze

Moj pasj s konie. Od wielu lat cz moje zamiowanie do czworonogów z prac. Ucz jazdy konnej i prowadz terapi. 
Do Pracowni przyprowadzia mnie moja córka Ania :-)
 
Na pocztku uczestniczyam w dziaaniach Pracowni jako wolontariusz, potem podjam si prowadzenia staych zaj. Poszukujc inspiracji do mdrego, kreatywnego spdzania czasu rozmiowaam si w pracy twórczej z dziemi. 
Lubi spdza czas z córk, czyta, gotowa i eksperymentowa gotujc, tworzy, duba, szuka, poznawa. Lubi pracowa w ogródku, wdrowa, buja si w hamaku.

Ukoczyam kurs wychowawców wypoczynku, kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych. 

Odnalazam te swoj pasj
- szycie. Od kilku lat szlifuj swoje umiejtnoci uczestniczc w kursach i warsztatach uczc si projektowania, kroju, szycia, haftu koralikowego, haftu ludowego i innych technik.
 
W KREDCE: szyj z maymi i duymi, prowadz zajcia w szkoach i przedszkolach, animuj urodziny, wyjedam jako wychowawca na plenery. Wspieram Kredk organizacyjnie i duchowo :-)

Weronika  Pocka
Pedagog specjalny, supermenka, animatorka od zada spejalnych Weronika Pocka

Ukoczyam Akademi Pedagogiki Specjalnej (surdopedagogik), Edukacj Wczesnoszkoln dzieci w wieku 3- 9 lat i reedukacj oraz wiele kursów doskonalcych maj prac.

Pracuj w przedszkolu integracyjnym. Los tak sprawi, e dowiadczenie zdobyte w pracy wykorzystuj te w domu, poniewa jestem mam Adasia, który ma autyzm.

Uwielbiam swoj prac i nie wyobraam sobie innej. Moi wychowankowie inspiruj mnie do eksplorowania przerónych form i metod pracy oraz do poszukiwania w sobie dziecka.

W codziennej pracy wykorzystuj takie metody jak: metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne, metoda aktywnego suchania muzyki powanej wg Bastii Strauss, muzykoterapi.

Staram si rozwija w dzieciach kreatywno i dusz artystyczn  poprzez dziaania muzyczne, teatralne oraz plastyczne.

Lubi czyta, filcowa i tworzy biuteri.

Jestem... zdyscyplinowana, uporzdkowana, pracowita, tolerancyjna, cierpliwa i ciepa. Jestem otwarta na pomysy, potrzeby i problemy innych osób.

Do Kredkowych dziaa wcigna mnie Ania :-)

W KREDCE animuj urodziny, imprezy okolicznociowe dla firm. Wczam si w organizacj pikników i dziaa spoecznych. Pracuj jako wychowawca w czasie letnich i zimowych warsztatów stacjonarnych w Pracowni. Jestem te autork programu warsztatów dla rodziców dzieci autystycznych "RAZEM".


Magdalena Rajska (Pani Nutka) 
Instruktor muzyczny, wielka optymistka i pasjonatka pracy z dziemi

nutka

Z dziemi i modzie w ramach zaj muzycznych i artystycznych. Pracuje ju ponad dziesi lat. Dziki wiedzy nabytej w szkoach i ogniskach muzycznych z radoci i satysfakcj prowadz zajcia z szeroko pojtego piewu, rytmiki, nauki gry na gitarze klasycznej, gry aktorskiej.

Kieruj si zasad, e cik prac nad wasnym talentem warto zamieni na wietn zabaw aby z doskonalenia siebie czerpa przede wszystkim rado.

Praca z dziemi cho jest wyzwaniem i do atwych nie naley daje mi poczucie bycia potrzebnym, cigej pracy nad sob i pokonywania swoich saboci. W chwilach zwtpienia jeden may umiech sprawia, e staram si jeszcze bardziej. Dobre sowo i "przytulas" jest lekiem na wszystko.

W KREDCE: nauk gry na gitarze klasycznej oraz warsztaty plastyczne Szast Plast.

 


Magorzata KalickaMalgorzataKalicka
Pedagog, rodzic, jak równie studentka, optymistka z wielkim apetytem na wszystko co nowe

Kilka lat temu ukoczyam pedagogik opiekuczo-wychowawcz. Podczas studiów, jak i po ich zakoczeniu, pracowaam w przedszkolu jako nauczyciel. Praca i praktyka bardzo mocno utwierdziy mnie o susznoci wykonywanego zawodu. Nadal ucz si, poszukuj i jestem ciekawa nowych dowiadcze.

W pracy zawsze najbardziej ceni sobie rozwój dziecka poprzez aktywno artystyczn, czyli prace plastyczne (uwielbiam malowanie farbami), przygotowywanie przedstawie, piosenek, a take zajcia gimnastyczne (Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne – uwaam, e w codziennym zetkniciu jest rewelacyjna!)

Prywatnie jestem mam 11-letniej Hani oraz 4-letniego Jasia – oboje potrafi pokona mnie swoim potokiem wypowiadanych sów lub sentencj skrótu mylowego, ale „walczymy” wspólnie z mem, próbujc zachowa ciepo domowego ogniska, zaszczepia w nich wartoci moralnie najwaniejsze.

Jestem dokadna, zadaniowa, uporzdkowana. Lubi mie wszystko zaplanowane, a jeszcze bardziej lubi gdy z posypanych nagle planów, spontanicznie wychodzi co ekstra :)

W KREDCE: prowadz Kolorowe Dzieciaki i Mae Stópki, a wic - do zobaczenia!


Paulina Luka Cysak (Madame Lusi Papillon)

Jestem pedagogiem z wyboru i zamiowania, od kilku lat pracuj jako nauczyciel w wietlicy szkolnej i instruktor koa plastycznego, ponadto jestem animatorem imprez dziecicych, czonkini Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz samoukiem – rkodzielnikiem.

Z dziemi pracuj od 2002 roku. Ukoczyam pedagogik resocjalizacyjn i opiekuczo-wychowawcz. Od kilku lat jestem animatorem w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA. Ukoczyam mnóstwo szkole i warsztatów dla nauczycieli. Wszystko czego si nauczyam, pielgnuj i rozwijam z najwysz starannoci.

Kiedy przekraczam próg sali, w której czeka na mnie grupa dzieci zanurzam si w jej wiat i staj jego integraln czci. wiat dziecka to wiat nieograniczonych moliwoci. Lubi ten wiat, staram si go ubogaca, uczy si i by inspiracj…

Cierpi na nadpobudliwo rk i cigle musz co robi. Tworz biuteri technik haftu koralikowego, szyj, maluj na drewnie, tworz przedmioty, które upikszaj wntrza. Moj wielk mioci jest cienkopis, bez którego nie ruszam si z domu. Ponadto pisz poezj i proz poetyck; kocham muzyk, piewam aczkolwiek amatorsko i drczc ssiadów… Uwielbiam robi zdjcia. Pieczenie ciastek i robienie wymylnych przetworów to od niedawna moja nowa - kulinarna pasja, któr rozwijam w zawrotnym tempie. Chtnie si ni dziel! Ponad wszystko uwielbiam spdza czas z ludmi, wspólnie si mia i milcze, mówi i sucha.

Nie mog y bez ksiek, kawy, kwiatów, kolorów jesieni, i czekolady. Lubi kiedy otaczaj mnie pikne przedmioty, mam totalnego fioa na punkcie staroci i bibelotów. Jestem sta bywalczyni rynków antyków, pchlich targów, kiermaszów i jarmarków. Posiadam wci rosnc kolekcj starych sztuców dziecicych z motywami bajkowymi i baniowymi.

Co jeszcze? Pasja, pasja tworzenia!

W Kredce: prowadz warsztaty plastyczne Cienka Kreska

Katarzyna Kieb
Studentka psychologii, animatorka zaj dla dzieci, wychowawca pracujcy z wielkim wyczuciem i szacunkiem dla wszystkiego co niesie ze sob SPOTKANIE

Jestem przede wszystkim poszukiwaczem. Nowych wrae, kontaktów, a czasem nawet innych wiatów. Cechuje mnie upierdliwe zbieranie wszystkiego, co przedstawia dla mnie warto emocjonaln np. uwielbiam zapisywa znalezione w ksikach cytaty, kolekcjonowa pocztówki i stare zeszyty szkolne. Ale najbardziej lubi poszukiwa  i zbiera nowe dowiadczenia. Dlatego uwielbiam prac z dziemi, bo kada chwila spdzona z nimi uczy mnie czego nowego. O nich i o mnie samej.

Psychologia, któr studiuj, jest moj wielk pasj. Wedug mnie nie ma nic ciekawszego
na wiecie ni drugi czowiek, jego zachowania i emocje.

W wolnym czasie uwielbiam zanurzy si w fotelu i czyta cay dzie lub spacerowa z psem po lasie.

Jako jedyna z kredkowego grona jestem absolutnym beztalenciem plastycznym. Za to mam przepastn wyobrani, zapa do dziaania i dobry kontakt z dzieciakam. 

Kiedy pracuj, to ca uwag skupiam na dzieciach, dajc im ciepo i przekonanie, e s naprawd wane. Obecno dzieci pozwala mi na odrobin szalestwa, usprawiedliwia ch do wygupów, wyzwala energi do dziaania  i pozwala na chwil zapomnie o dorosych sprawach. 
Cigle si ucz,
czuj, e jeszcze wiele przede mn i niezmiernie mnie to cieszy.

W Kredce spotkaam inspirujcych ludzi, których zapa do pracy jest zaraliwy i których wewntrzne ciepo rozgrzewa t pracowni. Bardzo ceni sobie kontakty nie tylko z dziemi i ich rodzicami, ale te z innymi kredkowymi "ciociami".
W KREDCE: Jestem instruktorem warsztatów Brawo JA, animatorem zaj i wielk fank letnich plenerów.

 

Basia ochowska
Studentka historii (spacjalizacja nauczycielska), komendantka szczepu i druynowa gromady zuchowej w ZHP, dynamiczna i pomysowa aniatorka zaj w Kredce

Z dziemi pracuj od 2008 roku, kiedy jako kadra znalazam si w gromadzie zuchowej. Od samego pocztku bya to dla mnie niesamowita przygoda, ale te wielka szkoa. Wszystkiego nauczyam si w tzw. praktyce. Praca z dziemi na tyle mnie zafascynowaa, e zapragnam usystematyzowa wiedz i szuka inspiracji - zaczam bra udzia w kursach metodycznych oraz warsztatach o pracy z dzieciakami.

Uwaam, e praca z dziemi jest czym niesamowitym. Daje si, inspiracj i energi do dziaania. Rado dzieci po udanych zajciach jest dla mnie najwiksz nagrod.

Jestem otwarta, cierpliwa, pomysowa i staram si wykonywa wszystko najlepiej jak potrafi. Lubi poznawa i odkrywa nowe rzeczy.
Uwielbiam histori, jazd konn, wyprawy po górach, ksiki, gr na gitarze i bieganie (kiedy zostan maratoczykiem). 

Ukoczyam kurs wychowawców kolonijnych, kurs metodyczny ZHP (dla dzieci 6-9lat) oraz kurs liderów grup modzieowych. 

W KREDCE: prowadz urodziny, animuj róne wydarzenia oraz wyjedam jako wychowawca na plenery.  

 

Anna Dbrowska
pedagog - terapeuta 

Ukoczyam Akademi Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika niepenosprawnych intelektualnie (magisterskie). Podyplomowe Studia Zintegrowanej Wczesnej Edukacji na Uniwersytecie Warmisko- Mazurskim w Olsztynie. Terapi zajciow w Sztumie.

Od ponad 10 lat pracuj w Przedszkolu.
Twórczoci artystyczn jestem zafascynowana od momentu ukoczenia terapii zajciowej. Od tamtej pory
jestem w drodze.

Moj pasj jest rozwój osobisty. Uczszczam na liczne warsztaty samorozwojowe oraz warsztaty artystyczne.

Pasjonuje mnie wszystko co wie si z szeroko rozumian sztuk (muzyka, plastyka, teatr, fotografia, taniec).

Mam szczcie, bo praca daje mi satysfakcj i zadowolenie oraz energi do dalszego dziaania.

Staram si rozwija w dzieciach kreatywno i dusz artystyczn poprzez dziaanie muzyczne, plastyczne, taneczne.

Prywatnie lubi otoczenie przyrody, jazd na rowerze, basen, dobr ksik, psychologi i wspomnian sztuk. Uwielbiam towarzystwo ma i znajomych, ale lubi te poby sam na sam. I wana jest dla mnie w tym wszystkim równowaga.

W KREDCE: prowadz warsztaty Klasyka dla smyka, sTWÓR artystyczny oraz twórcze spotkania rodzinne

 

Anna Kaniewska
Coach, trener. Pena wraliwoci i zaangaowania bystra obserwatorka ludzi.

Od wielu lat jestem zwizana z biznesem, pracuj z czowiekiem i dla czowieka. Troch coach, troch mentor, trener z zamiowania. S tacy, którzy twierdz, e widz i czuj wicej, czytam ludzi, a jak ju ich przeczytam, to wiem czego im trzeba, tak by jak najpeniej rozwijali siebie, swoje indywidualne talenty i umiejtnoci. 

Teraz to, co wiem i umiem, chc przekazywa modszym, bo oni za chwil par bd decydowa o swojej karierze.

Pracuj z pasj i zaangaowaniem, mam duo pomysów i wdraam je w ycie. Zaraam energi i jak to mówi moja modsza córka Kalinka - „nachcam” innych do pokonywanie swoich barier.

Jestem te „A” Mam i nad ycie kocham moje dwie córki. Bywam mam najlepsz na wiecie, ale te marudn, wymagajc, czasem niekonsekwentn w matczynej mioci. Uwan i zaganian, pewn siebie i zatroskan, czytam im w mylach i uwielbiam zaskakiwa.  

I w tej mojej zwyczajnej „niezwykoci” jestem tak zwyczajnie niedoskonaa.